Buổi đi Đàng Thánh Giá tại hí trường Côlôsêô ngày Thứ Sáu Tuần Thánh do Đức Thánh Cha chủ sựThứ Sáu Tuần Thánh - Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá tại hí trường Côlôsêô

1 comment :