Lời Hằng Sống Thứ Hai 15.05.2017: ÁNH SÁNG LỜI CHÚA ĐẾN VỚI DÂN NGOẠILời Hằng Sống 
Thứ Hai 15.05.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :