Lời Hằng Sống Thứ Năm 01.06.2017: HIỆP NHẤT TRONG MÁU TỬ ĐẠOLời Hằng Sống
Thứ Năm 01.06.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :