Lời Hằng Sống Thứ Năm 18.05.2017: ĐÓN NHẬN DÂN NGOẠI TRỞ VỀLời Hằng Sống 
Thứ Năm 18.05.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :