Lời Hằng Sống Thứ Sáu 12.05.2017: THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SLời Hằng Sống
Thứ Sáu 12.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :