Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Low-hanging fruit (VOA)

0 nhận xét :