Đài phát thanh Vatican, thứ năm 22.06.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ năm 22.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Từ một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng kín
- Tiếng nói

0 nhận xét :