LHS Thứ Tư 21.06.2017: BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY


Lời Hằng Sống
Thứ Tư 21.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :