Lời Hằng Sống Chúa Nhật 11.06.2017: CHÚA BA NGÔI VÌ CON NGƯỜILời Hằng Sống
Chúa Nhật 11.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :