Lời Hằng Sống Thứ Năm 08.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG CON NGƯỜILời Hằng Sống
Thứ Năm 08.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :