Lời Hằng Sống Thứ Tư 07.06.2017: BẪY LẠI GẪYLời Hằng Sống
Thứ Tư 07.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :