Thánh lễ Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp–Tinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - 27/06/2017Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam www.dcctvn.org 27/06/2017

0 nhận xét :