Bằng đời sống trong sáng, người môn đệ trở thành vị đại sứ của Chúa Giêsu, CN 02.07.2017Bằng đời sống trong sáng, người môn đệ trở thành vị đại sứ của Chúa Giêsu, CN 02.07.2017

0 nhận xét :