Lời Hằng Sống Thứ Ba 11.07.2017: LÒNG TRẮC ẨN CỦA THIÊN CHÚA

"

Lời Hằng Sống
Thứ Ba 11.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :