Lời Hằng Sống Thứ Hai 24.07.2017: ĐÒI DẤU LẠLời Hằng Sống
Thứ Hai 24.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :