Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật 15A Thường Niên ngày 23-7-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 16A Thường Niên do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 23-7-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :