Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn Ngân Khánh Khân Dòng, ngày 31.7.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy CSsR


Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn Ngân Khánh Khân Dòng, ngày 31.7.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy CSsR

0 nhận xét :