Giải đáp tín lý - Có ơn cứu độ ngoài phép rửa tội ? Lm Nguyễn Khắc HyCó ơn cứu độ ngoài đạo Công Giáo và phép rửa tội hay không ?

0 nhận xét :