Giảng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên A – Lm Martino Vũ Đồng Tùng CSsR 27/08/2017


"Người ta nói Con Người là ai?" (Mt 13, 13)
Giảng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên A 18g 30 – Lm Martino Vũ Đồng Tùng CSsR 27/08/2017

0 nhận xét :