Lời Hằng Sống Thứ Hai 21.08.2017: KHÔNG LÀM TÔI HAI CHỦLời Hằng Sống
Thứ Hai 21.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

0 nhận xét :