Lời Hằng Sống Thứ Hai 07.08.2017: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC NO NÊLời Hằng Sống
Thứ Hai 07.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :