Lời Hằng Sống Thứ Hai 28.08.2017: ĐỪNG GIẢ HÌNH ! ĐỪNG MÙ QUÁNG !Lời Hằng Sống
Thứ Hai 28.08.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :