Lời Hằng Sống Thứ Tư 30.08.2017: ĐỪNG GIAN ÁC ! ĐỪNG BẠO NGƯỢC !Lời Hằng Sống
Thứ Tư 30.08.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :