Lời Hằng Sống Thứ Bảy 30.09.2017: CÙNG CHÚA SỐNG CUỘC VƯỢT QUALời Hằng Sống Thứ Bảy 30.09.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :