Lời Hằng Sống Thứ Sáu 29.09.2017: LỄ KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦNLời Hằng Sống Thứ Sáu 29.09.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :