Lời Hằng Sống Thứ Sáu 27.10.2017: THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TALời Hằng Sống Thứ Sáu 27.10.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :