Ngày 01.10: Kính thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-suNgày 01.10: Kính thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su

0 nhận xét :