Giảng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 05/11/2017Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (Mt 23,11) Giảng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A_08g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 05/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes