Lời Hằng Sống Thứ Năm 02.11.2017: NƯỚC TRỜI CỦA SÁM HỐI HỒI TÂMLời Hằng Sống Thứ Năm 02.11.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :