LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Bảy - 23.12.2017: Có bàn tay Thiên Chúa phù hộ emLỜI HẰNG SỐNG: Thứ Bảy - 23.12.2017: Có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em

0 nhận xét :