Lời Hằng Sống Thứ Năm 28.12.2017: Các Thánh Anh HàiLời Hằng Sống Thứ Năm 28.12.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :