Lời Hằng Sống Thứ Tư 27.12.2017: NGƯỜI MÔN ĐỆ ÐỨC GIÊSU THƯƠNG MẾNLời Hằng Sống Thứ Tư 27.12.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :