Ngày 21.12: Kính thánh Phê-rô CanisioNgày 21.12: Kính thánh Phê-rô Canisio

0 nhận xét :