Giảng lễ Chúa Nhật IV Thường Niên B 18g 30 – Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 27/01/2018Giảng lễ Chúa Nhật IV Thường Niên B 18g 30 – Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 27/01/2018

0 nhận xét :