LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 17.01.2018: MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT PHÁP LÀ CỨU SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI GIẾT CHẾTLời Hằng Sống Thứ Tư 17.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes