Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.01.2018: Có thẩm quyền là vì cảm thương, gần gũi và nhất quánThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.01.2018: Có thẩm quyền là vì cảm thương, gần gũi và nhất quán

0 nhận xét :