Bài Giảng: Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT - Khai mạc Chầu lượt Giáo xứ Thái HàBài Giảng: Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Khai mạc Chầu lượt Giáo xứ Thái Hà ngày 03.02.2018

0 nhận xét :