LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 03.03.2018: AI MỚI THẬT LÀ CON THẢOLời Hằng Sống Thứ Bảy 03.03.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP AI MỚI THẬT LÀ CON THẢO

0 nhận xét :