Trực tiếp Thánh Lễ: Chúa Nhật III Mùa Chay - Chủ sự Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, tại TTHH Đức Mẹ Măng ĐenTrực tiếp Thánh Lễ: Chúa Nhật III Mùa Chay - Chủ sự Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen

0 nhận xét :