Đường Thập Giá Chúa Giêsu: Con đường Chúa dùng để cứu độ nhân loại.Đường Thập Giá Chúa Giêsu: Con đường Chúa dùng để cứu độ nhân loại.

0 nhận xét :