LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 16.05.2018: XIN THIÊN CHÚA THÁNH HIẾN CÁC KITÔ HỮU TRONG CHÂN LÝ


Lời Hằng Sống Thứ Tư 16.05.2018 XIN THIÊN CHÚA THÁNH HIẾN CÁC KITÔ HỮU TRONG CHÂN LÝ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes