LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX TN: CHIẾN ĐẤU ĐỂ DÀNH CHIẾN THẮNG CHO THIEN CHÚALHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX TN: CHIẾN ĐẤU ĐỂ DÀNH CHIẾN THẮNG CHO THIEN CHÚA - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo