Bài giảng lễ Chúa Nhật 13 thường niên năm C, ngày 26/6/2022 - - Lm. An-rê Ngọc Dũng, DCCT

Bài giảng lễ Chúa Nhật 13 thường niên năm C, ngày 26/6/2022 - - Lm. An-rê Ngọc Dũng, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo