Lời Hằng Sống Chúa Nhật 29.10.2017: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜILời Hằng Sống Chúa Nhật 29.10.2017: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :