Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp -13/10/2017Tam Nhật Mừng Kính Thánh Giêrađô ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 13/10/2017

0 nhận xét :