Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11.12.2017: Can đảm ra khỏi nỗi cay đắng, để được Chúa ủi anThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11.12.2017: Can đảm ra khỏi nỗi cay đắng, để được Chúa ủi an

0 nhận xét :