Thương Tiếc Bố Lộc - Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc được Chúa gọi về ngày 5 tháng 12 năm 2022.


Thương Tiếc Bố Lộc - Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc được Chúa gọi về ngày 5 tháng 12 năm 2022.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo